بزرگترین بخش شهرستان شیروان باوسعت 9/2095کیلومترمربع است وجمعیت حدود 48هزار نفرجمعیت ودرسطح استان بزرگترین بخش استان خراسان شمالی است .
قابلیتهای بخش
1-وجودسدبارزو
2-وجود جاده های دسترسی وارتباطی مناسب بانقاط دیگرکشور
3- امکان کشت انگور وباغات
4- امکان ایجادصنایع تبدیلی درکنارمزارع وباغات
5- آب رودخانه اسطرخی به گلیان
6- وجودصنعت ومعدن
7- معدن سنگ آهک کارخانه قنددرروستای توده
8- معدن خاک کاشی طوس قوچان درمرغزار
9 - 
معدن سنگ لاشه روستای ورقی فجرآباد
10- معدن سنگ آهک حسین آباد
11- معدن سیمان بیگان
. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی